Wie zijn wij?

Schoolvisie

Onze maatschappij staat niet stil en ons onderwijs dus ook niet. In een wereld die steeds vernieuwt, verandert en veeleisend is moeten ook onze kinderen uitgroeien tot volwassenen die in die wereld hun weg vinden.

Daarvoor hebben we een gedreven team dat streeft naar innovatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidszin en kwaliteit. Dit verwezenlijken we door steeds nieuwe methodes, werkwijzen en technologieën toe te passen. Digitalisering is hier zeker één van. Ook professionalisering en begeleiding van de leerkrachten is hierbij van belang.

We zorgen er ook voor dat er een evenwicht is tussen buiten leren en het gebruik van de ICT vaardigheden. Het is onze taak om kinderen voor te bereiden en gepast te leren omgaan met allerlei vaardigheden, hulpmiddelen en ook valkuilen van deze digitale wereld als ook verder te leren kijken dan alleen het digitale en durven buiten gaan! Onze groene omgeving zorgt er dan ook voor dat we dit kunnen nastreven.

Elk kind is uniek, daarom is onze werking afgestemd op de noden van de individuele leerling. Er is ook aandacht voor het talent van elk kind. Dit kan op een creatieve manier in de kijker worden gezet, maar bijvoorbeeld ook op de speelplaats waar we al spelend tot leren kunnen komen. Dit biedt heel veel groeikansen en vergroot het welbevinden van onze kinderen.

Er wordt klasdoorbrekend gewerkt waardoor kinderen de kans krijgen om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Als team vinden we het zeer belangrijk om de kinderen een goed gevoel te geven op school en ze respectvol met elkaar te leren omgaan. We passen dan ook de KiVa-methode toe om pestgedrag aan te pakken en hebben de afgelopen jaren mogen ondervinden dat dit werkt!

Onze school is een katholieke school maar leert kinderen ook samenleven in een multiculturele wereld. Ze ligt midden in een parochiegemeenschap die heel betrokken is bij de werking van de school. Samen denken en werken we aan de toekomst van onze kinderen.

Ouders zijn betrokken. In onze school hebben de ouders een belangrijke plaats. We willen met hen samenwerken aan hetzelfde doel: ‘de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, die ze daarvoor aan ons toevertrouwen’.

Schoolvisie in PDF

School met een hart

Onze school wil een school zijn, waar geborgenheid en menselijkheid belangrijk zijn. Wij willen de warmte bieden waarin kinderen kunnen openbloeien. Vanuit ons christelijk geloof en met veel begrip voor allen willen wij samen met de ouders werken aan het karakter en de persoonlijkheid van de kinderen die aan onze school en aan onze zorgen worden toevertrouwd.

Elk kind zijn eigenheid

In onze school moet het kind de mogelijkheid krijgen om te leren creatief en sportief bezig te zijn, aan zijn eigen tempo en volgens zijn eigen kunnen. Naar de leerlingen met een trager tempo toe, krijgen kinderen met leermoeilijkheden in de lagere school en ontwikkelingsmoeilijkheden in de kleuterschool onze bijzondere aandacht. Elk ander kind heeft op onze school recht op een aangepaste begeleiding en leerkansen. Deze begeleiding situeert zich zowel op het psychomotorische, het gevoelsmatige als het cognitieve (verstandelijke) vlak. Bij dit alles willen wij in onze school er echter ook voor zorgen dat er een goed eindniveau behaald wordt en dat de draagkracht van de school niet overbelast wordt.

Ouders zijn betrokken.

In onze school hebben de ouders een belangrijke plaats. We willen met hen samenwerken aan hetzelfde doel: ‘de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, die ze daarvoor aan ons toevertrouwen’. We vinden het belangrijk dat ouders met ons willen samenwerken en dat we mekaar waarderen, ieder vanuit zijn eigen plaats binnen de school.
Eveneens wil de school deel zijn van de omgeving waarin onze leerlingen leven en wonen. De school heeft haar plaats binnen de parochie. Toch willen we veel meer zijn dan alleen ‘de school in de omgeving’.

Professionaliteit.

We werken binnen de school met een goed, hecht en professioneel leerkrachtenteam. Daarbuiten hebben we ook een goede samenwerking met de externe diensten. CLB, ONW (ondersteuningsnetwerk), begeleidingsdiensten, paramedici (logo, kine, …) We kunnen steeds goede raad en hulp vragen bij problemen van de kinderen.

VZW Komo

Molenbergstraat 4
2800 Mechelen
015/27.10.02

www.komo.be

Ouderraad

ColoMAenPA

Bezoek onze website op www.colomaenpa.be

Webdesign: Peter Gusta